Klimaatverandering zorgt op de Nederlandse zandgronden voor verandering in het bodem- en watersysteem en daarmee ook in de mogelijkheden voor landbouw en natuur in deze gebieden. 24 partijen, waaronder regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijven, hebben de handen ineen geslagen. Zij onderzoeken samen hoe het water- en bodemsysteem op deze zandgronden klimaatadaptief kan worden ingericht voor landbouw en natuur. In het project KLIMAP (‘Klimaatadaptatie in de Praktijk’), dat mede gefinancierd wordt door de Topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem, gaan zij aan de slag met handvatten die nodig zijn voor het klimaatbestendig inrichten van de Nederlandse zandgebieden. Bij afsluiting van het project, voorzien aan het eind van 2023, zal een procesbeschrijving worden opgeleverd hoe de methodiek van Ontwikkelpaden in de regio toe te passen. Ook zal advies worden gegeven welke instrumenten en tools het beste hiervoor ingezet kunnen worden. Tot slot leveren we een menukaart op, waarin de effecten en haalbaarheid van verschillende type maatregelen overzichtelijk in beeld worden gebracht. De partners beschouwen het project als een dynamisch proces van leren, participeren en implementeren. Zo worden de producten gedurende het project getoetst en verfijnd in diverse projectgebieden en vindt regelmatig kennisuitwisseling plaats tussen de verschillende partners en regio's.

 

De volgende partners zijn betrokken in de financiering en uitvoering van het samenwerkingsproject KLIMAP:

Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Limburg, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en Ijssel, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Provincie Limburg, STOWA, LLTB, KWR Water Research Institute, Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Livestock Research, Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit, Louis Bolk instituut, Van den Borne projecten, KnowH2O, Kuipers Electronic Engineering, Barth Drainage.